De algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van De Groene Kookacademie voor de opleiding De Natuurkeuken en de Natuurkeuken Pro

1. Aanmelding
Aanmelding kan via de website en  is strikt persoonlijk.

2. Bewijs van inschrijving
Vanaf het moment dat je aanmelding bij De Groene Kookacademie in het bezit is zijn de algemene voorwaarden van kracht. Je ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving.

3. Inschrijving
Plaatsing van cursisten gebeurt op volgorde van binnenkomst van betaling van het lesgeld.

4.Betaling

Betaling van het lesgeld dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan en uiterlijk vóór de eerste les.

5. Annuleringsregeling
Vroegtijdige opzegging van de opleiding is mogelijk door schriftelijke opzegging d.m.v. een aangetekende brief;
a. 30 dagen voor aanvang van de opleiding
b. Binnen 30 dagen: je dient 10% van het verschuldigde lesgeld te betalen
c. Na aanvang is de cursist 100% lesgeld verschuldigd.

6.Verzuim
Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van het lesgeld. Verzuimde lessen kunnen uitsluitend na afspraak en uitsluitend in de eerstvolgende groep ingehaald worden tegen betaling van € 85,- per les.

7. Opleidingsdata
De Groene Kookacademie houdt zich het recht voor de opleidingsdata en/of lestijden aan te passen mocht daar een noodzakelijke reden voor zijn.

8. Studiemateriaal
De cursist draagt zelf zorg voor de aanschaf van (studie)materiaal dat nodig is voor het volgen van de opleiding, zoals bij aanmelding vermeld wordt. Dit zit niet bij het opleidingsgeld inbegrepen.

10. Auteursrecht.
Het opleidingsmateriaal is je eigendom. Het materiaal verkregen door De Groene Kookacademie mag niet op een of andere manier worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming of bronvermelding.

11. Aansprakelijkheid
De Groene Kookacademie is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan goederen van de cursisten tijdens het verblijf op het terrein of gebouw waarin de lessen worden gevolgd.

12. Omgangsnormen
Mocht er tijdens de opleiding sprake zijn van diefstal of onbehoorlijk gedrag dan leidt dit tot uitzetting van cursist van de opleiding zonder restitutie van lesgelden.

13. Annulering opleiding door De Groene Kookacademie
De Groene Kookacademie houdt zich het recht voor om de opleiding waarvoor de cursist zich heeft aangemeld te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Het lesgeld wordt dan teruggestort.